Krisstöd

Vi erbjuder bland annat:
  • Snabbt stöd vid krisreaktioner
  • Hjälp vid framtagning av handlingsplan
  • Utbildning i kris och krishantering